شورای سردبیری

شوراي‌ سردبیران مجلات‌ علمی دانشگاه

الف‌: به‌منظور انتقال‌ اطلاعات ‌ستادي‌، طرح‌ و چاره‌جويي برای‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ مجلات‌، يكپارچگي ‌تصميمات‌ و هماهنگي ‌‌مجلات‌، شوراي‌‌ سردبیران ‌‌دانشگاه‌"تشكيل‌ مي‌شود که ازاین‌پس به‌اختصار "شورا" نامیده می ‏شود.
ب: تركيب‌ شوراي‌ مجلات‌ علمي‌ دانشگاه‌ عبارت‌ است‌ از: معاون‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ (رئيس‌ شورا)، رئیس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه (دبیر شورا) و نمایندگان مدیریت امور پژوهشی و دفتر همکاری‌های علمی بین ‏المللی دانشگاه، یک نفر متخصص امور نشریات علمی به انتخاب معاون پژوهشی دانشگاه و سردبيران‌ ‌مجلات علمی دانشگاه متشکل از:

دکتر عزت الله عزتی سردبیر نشریه علمی پژوهشی خراسان بزرگ
دکترمحمد تقی رضویان سردبیر نشریه آمایش و توسعه پایدار
دکتر قدیر صیامی سردبیر نشریه پژوهشهای راهبردی در برنامه ریزی شهری
دکتر محمد خزایی سردبیر نشریه چاپ و نشر
دکتر ایرج رداد سردبیر نشریه علم اطلاعات و نسخه شناسی
دکتر بهزاد قنسولی سردبیر نشریه مطالعات میان رشته ای ترجمه
دکتر مهدی مرادی سردبیر نشریه پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی
دکتر فرهاد تهرانی سردبیر نشریه معماری رضوی
دکتر بابک سهرابی سردبیر نشریه پژوهشنامه مدیریت
دکتر افشین متقی سردبیر نشریه جغرافیای فرهنگی جهان اسلام

ج: جلسات شورا حداقل‌ هر نیمسال تحصیلی ‌‌يك ‌‌بار تشكيل‌ مي‌شود و با حضور حداقل‌ سه‌چهارم‌ اعضا رسميت‌ مي‌يابد.

تبصره 1: در صورت لزوم جلسات فوق‌العاده به تشخیص معاون پژوهشی دانشگاه تشکیل خواهد شد.

وظايف‌ شورای سردبیران

الف‌: تبیین راهبردهاي‌ كلان‌ مجلات؛ ب‌: ارائه‌ پيشنهادها و راهكارهاي‌ مناسب‌ برای ارتقاي‌ ‌ سطح‌ كيفي‌ مجلات

ج‌: حفظ‌ وحدت‌ رويه‌ مجلات‌ در امور اجرايي‌ و مالی

د: طرح‌ مسائل‌ و مشكلات‌ اجرايي‌ و مالي‌ مجلات‌ و هم‌اندیشی در خصوص حل مشکلات

هـ: نظارت‌ و ارزيابي‌ بر عملكرد مجلات علمی و سامانه مجازی نشریات دانشگاه.

و: بررسی و پیشنهاد روش‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ به حداکثر رساندن پوشش‌ اطلاع‌رساني‌ مجلات اعم از مخاطبین داخلی و خارجی

ز: پيشنهاد تغییر شیوه‌نامه‌ اجرايي‌ مجلات

ح‌: ارائه‌ پيشنهادهاي‌ سازنده‌ برای بهبود و ارتقای عملکرد مسئولان نشریات

ط: سیاست‌گذاری و تصميم‌گيري‌ درباره شمارگان‌ مجلات

ي‌: اموری كه‌ از سوي‌ معاونت‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ برای بحث و بررسی به شورا ارجاع‌ مي‌شود.

ک: توجه به معیارهای مناسب و تأثیرگذار بر ارتقای رتبه دانشگاهی و معیار افزایش ارجاع دهی‌های بالا در سطح ملی و بین‏ المللی