همکاران

مدیر مرکز انتشارات کتب و نشریات دانشگاه امام رضا علیه السلامدکتر قدیر صیامی
کارشناس نشریاتمهدی قالیبافان
ویراستار فنی و ادبیدکتر جواد میزبان
ویراستار لاتینعلی رفعتی
صفحه آرایی و حروف چینیویدا خنتان، زینب طحانی
گرافیستزینب طحانی
امور اجرایی و ناظر چاپمرکز انتشارات کتب و نشریات علمی دانشگاه امام رضا علیه السلام