تماس مجله

تماس اصلی

دکتر قدیر صیامی
مرکز انتشارات،کتب و نشریات دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

آدرس: مشهد مقدس، بولوار شهید منتظری، بین شهید منتظری ۵ و۷ ، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، طبقه دوم، مرکز انتشارات، کتب و نشریات دانشگلاه بین المللی امام رضا علی

تلفن تماس: 38041-051 داخلی 2255

نمابر: 38041-051 داخلی 2255


ایمیل: jpress@imamreza.ac.ir

تماس حمایت

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات
ایمیل: fava@imamreza.ac.ir