سیاست دبیری

سیاست انواع مقالات

مقالات

section.default.policy

سردبیران
  • امید بهبودی
چک خورده ارسال آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده داوری شده
 

سیاست دسترسی آزاد

این مجله دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود