تیم سردبیری

شورای سردبیری
 1. ایرج رداد
  • Speciality: Require
  • Email Address: erajradad@gmail.com
  • Home page:
  • Phone:
 2. محمد خزایی
  • Speciality: Require
  • Email Address: mkhazaee@gmail.com
  • Home page:
  • Phone:
 3. دکتر قدیر صیامی
  • عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
  • Speciality: رشته
  • Email Address: siami@gmail.com
  • Home page:
  • Phone: