بررسی روش های اسید زدایی از مواد کتابخانه ای و آرشیوی

الیاس افرا, آرش باباوند

چکیده


كشف و استفاده از خمير چوپ و آهاردهي اسيدي، اساساً با آلوم، به منظور بهبود خواص نوشتاري، دلايل اصلي تخريب اوراق و كتاب ها در كتابخانه ها و آرشيوها هستند. آلوم كاغذسازي در معرض رطوبت هوا، به آساني تشكيل اسيد سولفوريك داده و اين اسيد، ديپليمريزه شدن سلولز را تسريع مي بخشد. 90-85 درصد تخريب كاغذهيا كتاب، به دليل اسيديته ذاتي كاغذها مي باشد. اسيدهاي كاغذ را مي توان خنثي سازي كرده و يك ذخيره ي قليايي درون كاغذ ته نشين كرد. با وجود ذخيره ي قليايي، واكنش تخريب اسيدي كاغذ به طور موثري متوقف شده اما به طور كامل از بين نمي رود. تخريب اسيدي هر چه زودتر متوقف شود، تيمار نيز آسانتر  و ارزان تر خواهد بود. اسيد زدايي اوليه، موثرترين روش براي صرفه جويي در هزينه ي حفاظت از اسناد مي باشد، در اين تحقيق ابتدا، مكانيسم هاي تخريب كاغذ و سپس انواع فرآيندهاي اسيد زدايي مورد بررسي قرار گرفته اند.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.