ارائه­ی الگوی نظری جهت ویرایش کتاب های الکترونیکی

مهرداد بیات, ملیحه آذرمی

چکیده


با توجه به دگرگوني هاي نشر كتاب و ورود آن به دنيال الكترونيك و ايجاد شرايط تازه بر آن شديم تا شيوه ي ويرايش متون الكترونيك را با توجه به محيط تازه ي نشر بيان كنيم.

اين مقاله، به مطالعه ي شيوه هاي صفحه آرايي و ارائه ي مطالب در متون الكترونيك و متون سنتي پرداخته و وجوه اشتراك و افتراق اين دو را ارائه كرده است. در بخش اول، مفاهيم نشر سنتي، نشر الكترونيكي و همچنين مزاياي صنعت نش الكترونيكي را بررسي كرده ايم.

و در انتها،‌يك الگوي مناسب براي ويرايش نشر الكترونيك با رويكرد چند رسانه اي پيشنهاد شده است.جهت تهيه ي اين الگو، از روش مطالعات كتابخانه اي و جستجوهاي اينترنتي استفاده كرده ايم. نتايج حاصله براساس اين الگو، مي تواند در ايجاد انگيزه ي مخاطب براي ادامه ي خواندن، سهولت يادگيري، يادسپاري و توانايي در كنترل مطالب، مفيد واقع شود و نظام آموزش الكترونيكي و انتشار الكترونيكي را با دگرگونيهاي اساسي روبه رو كند.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.