بازخوانشی نو از هنر جلدسازی: ضربی و سوخت

ایمان رئیسی, مجید فیضی راد

چکیده


صحافي يا هنر تجلي از جمله ي صنايع و هنرهاي دستي است كه قدمت آن به زمان ساخت و توليد نخستين كتاب ها مي رسد. هدف از اين مقاله بازخوانشي تازه از هنر جلدسازي، جلد ضربي و سوخت مي باشد. نگارندگان براين عقيده اند كه هنر جلد سوخت همان جلد ضربي مي باشد، كه به سهو توسط اهل فن، هنرمندان و نويسندگان عرصه ي هنر، به صورت دو فن مجزا شناخته مي شوند و يا به ديگران معرفي مي گردند. براين اساس براي رسيدن به اين باورمندي و پذيرش اين فرضيه، نگارندگان دست به مطالعه منابع مكتوب موجود،‌جلدهاي محفوظ در موزه ها، و سپس تجربه ي ساخت نمونه هايي از جلدهاي مورد بحث، و همچنين مصاحبه با اساتيد خبره در اين فن، زده اند، تا ثابت گردد كه جلد سوخت همان جلد ضربي مي باشد. مقاله پيش رو ماحصل اين كنكاش و تجربه و دقت است.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.