بررسی عوامل کیفی آموزشی، در تولید کتب درسی مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر تهران

مستوره عزت زاده, الهام احمدی

چکیده


اين پژوهش، با عنوان بررسي كيفيت آموزشي كتب درسي در ميزان كتب درس رياضي مقطع ابتدايي در شهر تهران، از منظر معلمان دوره ي ابتدايي انجام شده است. هدف از انجام اين پژوهش، به كارگيري روش هاي توليد كتب درسي مقطع ابتدايي، با معيارهاي خلاقانه و رعايت اصول يادگيري علمي و موثر مي باشد. سوال پژوهش عبارتست از : از ديدگاه معلمين، تا چه ميزان در تأليف كتب رياضي مقطع ابتدايي از نظريه ژان پيازه استفاده شده است؟ جامعه آماري پژوهش حاضر، معلمان ابتدايي در شهر تهران كه، 2342 نفر مي باشند و حجم نمونه كه با استفاده از فرمول كوكران،330 نفر و از روش نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه ي محقق ساخته استفاده شده است. نتايج پژوهش، بيانگر اين است كه از منظر معلمان مقطع ابتدايي شهر تهران مؤلفه هاي آموزشي و يادگيري خلاقانه،‌در تئوري ژان پيازه به طور كامل رعايت شده است طبقه بندي كردن اطلاعات و رديف كردن اطلاعات پشت سرهم و مؤلفه اين هماني در توليد كتب درسي كمي رعايت شده مؤلفه هاي جبران و عدم تمركز در توليد كتب درسي رعايت نشده  است.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.