بررسی روش های تعیین مرزهای محدوده ی رنگی یک چاپگر

مهریار گرجی بندپی, کیوان انصاری, مهدی مزبانی

چکیده


توانايي چاپ رنگ هاي بيشتر توسط يك چاپگر رنگي بر روي كاغذهاي مختلف را مي توان با تعيين محدوده ي رنگي بدست آمده بررسي نمود. در اين تحقيق، ابتدا روش هاي كلي تعيين مرزهاي محدوده ي رنگي توضيح داده شده و آنگاه روش Convex Hull و نوع بهبود يافته ي آن و نيز روش Alfa Shape و روش Segment Maxima بررسي گرديد. سپس تعيين مرزهاي محدوده ي رنگي يك نوع چاپگر اديسون توسط روش Convex Hall Modified بر روي چهار نوع كاغذ براق، لوستر، مات و كاغذ معمولي انجام شد. نتايج نشان داد كه محدوده ي رنگي بزرگتر بر روي كاغذ براق ايجاد مي شود.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.