ارائه مدل مفهومی به منظور بررسی رابطه ویژگی های فردی کارآفرینی با عملکرد فردی و سازمانی در صنعت چاپ و نشر کتاب در ایران

نرجس عباداتی, مهدی ایران نژاد باریزی

چکیده


اين پژوهش با عنوان «ارائه مدل مفهومي به منظور بررسي رابطه ويژگي هاي كارآفريني مديران با عملكرد فردي و سازماني در صنعت چاپ و نشر كتاب در ايران» انجام شده است. هدف از انجام اين پژوهش  شناسايي رابطه ويژگي هاي كارآفريني مديران با عملكرد فردي و سازماني در صنعت چاپ و نشر كتاب در ايران جهت به كارگيري در تغيير و تحول بنيادي در اين صنعت مي باشد. فرضيات پژوهش عبارتند از: بين ريسك پذيري مديران چاپ و نشر با عملكرد فردي و سازماني رابطه وجود دارد. بين استقلال طلبي مديران چاپ و نشر با عملكرد فردي و سازماني رابطه وجود دارد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانشجويان رشته چاپ و نشر دانشگاه علمي- كاربردي در تهران كه در سال 90-91 مشغول تحصيل مي باشند، كه 935 نفر هستند كه 163 نفر به عنوان نمونه آماري با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. در اين پژوهش براي گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتايج پژوهش بيانگر تأييد فرضيات پژوهش است.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.