استفاده از شبکه عصبی و تئوری طیفی، برای بهبود ساخت پروفایل در مدیریت رنگ در چاپ

مهریار گرجی بندپی, کیوان انصاری, سیامک مرادیان

چکیده


هسته ي يك پروفايلICC مبتني بر جدول،‌جدولي است كه در آن يك شبكه ي منظم از رنگ هاي مستقل از دستگاه و ارتباط آنها با فضاي رنگ وابسته به دستگاه چاپگر موجود مي باشد. روش هاي مختلفي براي تخمين اين روابط وجود دارد. در مقاله ي حاضر، يك شبكه ي عصبي و تئوري تجزيه ي طيفي ايجاد شده است. نتايج، نشان مي دهد كه تركيب شبكه ي عصبي با روش هاي عادي ايجاد پروفايل هاي مبتني بر جدول، مي تواند باعث بهبود قدرت پيش گويي شود.

واژگان كليدي

شبكه ي عصبي، تئوري تجزيه ي طيفي، مديريت رنگ، محرك پايه ي رنگ، پروفايل، جدول فهرستي

هسته ي يك پروفايلICC مبتني بر جدول،‌جدولي است كه در آن يك شبكه ي منظم از رنگ هاي مستقل از دستگاه و ارتباط آنها با فضاي رنگ وابسته به دستگاه چاپگر موجود مي باشد. روش هاي مختلفي براي تخمين اين روابط وجود دارد. در مقاله ي حاضر، يك شبكه ي عصبي و تئوري تجزيه ي طيفي ايجاد شده است. نتايج، نشان مي دهد كه تركيب شبكه ي عصبي با روش هاي عادي ايجاد پروفايل هاي مبتني بر جدول، مي تواند باعث بهبود قدرت پيش گويي شود.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.