ارائه مدلی سه بعدی از عوامل درون سازمانی بر عدم استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت های فعال در صنعت چاپ مشهد

ریحانه ایلانی, مرتضی رجوعی

چکیده


هدف اين تحقيق، بررسي  و مدل يابي عوامل درون سازماني در عدم استقرار سيستم اطلاعات مديريت در شركت هاي فعال در صنعت چاپ مشهد مي باشد. اين عوامل در سه فاكتور عوامل انساني،‌ عوامل سازماني، عوامل تكنولوژي طبقه بندي و با روش ميداني مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند. جامعه آماري پژوهش حاضر مديران عامل در چاپخانه هاي شهر مشهد مي باشد. فرضيه ها با استفاده از پرسشنامه تكميل شده توسط مديران، به روش مدل يابي معادلات ساختاري به كمك نرم افزار اسمارت پي ال اس3 مورد آزمون قرار گرفته است. بر مبناي مدل به دست آمده نتايج نشان مي دهد هر سه عامل انساني، سازماني و تكنولوژي به عنوان موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت در صنعت چاپ مشهد مي باشد.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.