بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر خرید کتب کودک و نوجوان به منظور تدوین استراتژی های مطلوب بازاریابی

الهه حیرانی, مرتضی رجوعی

چکیده


امروزه در كنار فروش و عرضه كالاهاي مصرفي، كالاها و خدمات فرهنگي نيز جايگاه اقتصادي ويژه اي دارند و ناشران به عنوان توليد كنندگان يكي از شاخص ترين اقلام فرهنگي يعني كتاب به استفاده از روش هاي بازاريابي نياز دارند. در اين راستا اولين قدم، شناخت انتظارات و نيازهاي مشتريان است و مي توان با تحقق بخشيدن به اين انتظارات باعث رونق فروش كتاب و سوددهي اقتصادي اين صنعت شد.

هدف از اين پژوهش بررسي تأثير تبليغات، چاشني هاي فروش، قيمت و توزيع در خريد كتب كودك و نوجوان است. روش تحقيق استفاده شده در اين پژوهش از حيث هدف، كاربردي و از حيث روش توصيفي- پيمايشي است. جهت دستيابي به اين هدف از پرسشنامه  جهت جمع آوري داده ها استفاده شده است.

جامعه آماري  اين پژوهش كليه خريداران كتب كودك و نوجوان هستند كه از كتابفروشي هاي سطح شهر مشهد اقدام به خريد نموده اند. در اين پژوهش از روش نمونه گيري طبقه اي استفاده شده است و در هر طبقه به صورت تصادفي پرسشنامه ها توزيع شده است. در پژوهش حاضر هر 4 فرضيه تدوين شده مورد تأييد قرار گرفتند و نتايج بدست آمده نشان از مؤثر بودن تمامي عوامل در نظر گفته شده از سوي محقق در ميزان خريد كتب كودك و نوجوان داشت.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.