آنچه ناشران و مخاطبان از طراحی جلد کتب الکترونیکی می خواهند

مریم خادمی, فرزاد بحیرایی

چکیده


اين حقيقت كه صنعت كتب الكترونيكي از نظر توليد محتوا و ساختار همان روند متداول در كتب سنتي را در پيش گرفته، قابل توجه است،‌اما در اين حوزه با مخاطبان توسعه يافته اي سروكار داريم كه ذائقه آنها با سير تكنولوژي رو به رشد است، بنابراين بايستي فن آوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در صنعت چاپ كتاب كه از ديرباز به عنوان شناخته شده ترين محمل اطلاع رساني بوده را نيز دخيل نمود. از اينرو در اين پژوهش با هدف بررسي عوامل مؤثر در طراحي جلد كتب الكترونيك از منظر مخاطبان و ناشران كتب، از دو روش توصيفي و كتابخانه اي استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه،‌تعداد 114 ناشر و 104 مخاطب از ميان دانشجويان و دانش آموزان مقاطع مختلف بوده، كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند و از طريق پرسش نامه مورد نظرسنجي قرار گرفته اند. پس از تحليل يافته هاي پژوهش و پرسش نامه ها، نتايج به دست آمده نشانگر اين است مخاطبان و ناشران، مرتبط بودن طرح جلد را با محتوا  را مهمترين عامل موثر بر طراحي جلد كتاب الكترونيك دانسته اند؛ اما به طور كلي بين نظر مخاطبان و ناشران نسبت به عوامل موثر در طراحي جلد كتب الكترونيك تفاوت معناداري وجود دارد. بنابراين شايسته است در اين خصوص ناشران هدفي همسو با مخاطب كه مصرف كننده ي نهايي كتاب است، برگزينند كه منجر به موفقيت روز افزون بيشتر آثارشان شود. در پايان نيز با توجه به نتايج حاصله از اين پژوهش پيشنهاد مي شود كه در راستاي مطلوبيت هر چه بيشتر جلد كتب الكترونيك محتواي كتاب و عنوان اثر همراه با استفاده از عناصر بصري، به خصوص رنگ و تصاوير گرافيكي در نظر گرفته شود.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.