ارزیابی معیارهای وضوح اهداف و مخاطبان، عملکرد، روزآمد بودن، اعتبار و راهبری در وب سایت های ناشران عمومی در ایران با استفاده از روش

ایرج رداد, مریم حق شناس

چکیده


هدف اين پژوهش، تعيين كيفيت معيارهاي وضوح اهداف و مخاطبان، عملكرد، روزآمدبودن، اعتبار و راهبري در وب سايت هاي ناشران عمومي ايران با استفاده از مدل WQET مي باشد. روش پژوهش پيمايش ارزيابانه است و داده هاي مورد نياز با استفاده از سياهه وارسي استاندارد WQETگردآوري شده است. جامعه مورد بررسي وب سايت هاي 38 ناشر برتر سال 1390 هستند كه در بازده زماني آذر، دي و بهمن91 مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان داد كه معيارهاي ميزان عملكرد در وب سايت و هدايت پيوندهاي دروني به نتايج منطقي (راهبردي) در سطح عالي، معيارهاي وضوح اهداف و مخاطبان وب سايت و روز آمدبودن در سطح خوب و معيار اعتبار در سطح متوسط قرار گرفتند. نتيجه رتبه بندي وب سايت ها نيز نشان داد كه وب سايت نشر پوران پژوهان با 82 امتياز رتبه نخست را كسب كرده و وب سايت هاي تيمورزاده، ققنوس،‌افراز، هرمس،‌سروش، مجد و جامعه نگر به ترتيب رتبه هاي دوم تا هشتم را به خود اختصا داده و در درجه بندي كيفيت عالي شناخته شدند. در پايان پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي پژوهش جهت بهبود كيفيت وب سايت هاي ناشران عمومي ارائه شده است.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.