بررسی تأثیر ارزش ویژه ی نام و نشان تجاری بر پاسخ مخاطبان کتاب های کمک درسی (مطالعه موردی انتشارات کاج)

محسن مرادی, بهناز بدری

چکیده


امروزه، ارزش ويژه نام و نشان تجاري جزو مهمترين دارايي هاي يك شركت به شمار مي آيد. شركت هاي داراي نام تجاري با ارزش ويژه بالا سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص مي دهند و سود بالاتري را كسب مي كنند. در مورد يك مؤسسه انتشاراتي نيز ارزش نام تجاري آن اهميت بالايي دارد. هدف از اين تحقيق، بررسي تأثير ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر پاسخ مخاطبان كتاب هاي كمك درسي انتشارات گاج بوده است. براي رسيدن به اين هدف، از مدل دييد آكر براي سنجش ارزش ويژه نام تجاري گاج استفاده شده است. اين مدل داراي چهار بعد است كه عبارت اند از: آگاهي از نام و نشان تجاري،‌تحقيق شامل يك فرضيه اصلي و 8 فرضيه فرعي مي باشد. فرضيه اصلي تأثير ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر پاسخ مخاطبان را مطرح مي كند كه پاسخ مخاطبان شامل تمايل به خريد و پيشنهاد دادن به ديگران است. روش تحقيق كاربردي از نوع توصيفي پيمايشي و جامعه آماري دانش آموزان دختر منطقه 5 تهران در مقطع متوسطه و مدارس دولتي هستند كه 370 نفر از آنان به عنوان نمونه، مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد كه هر چهار بعد ارزش نام و نشان تجاري، يعني آگاهي از نام تجاري، وفاداري به نام تجاري، كيفيت درك شده و وابسته هاي نام تجاري با هر دو پاسخ مخاطبان يعني تمايل به خريد و پيشنهاد دادن به ديگران، رابطه معنادار مثبتي داشته اند. نام تجاري گاج در ابعاد وفاداري و كيفيت درك شده، ضريب هم بستگي بالايي دارد و در ابعاد آگاهي و وابسته هاي ضريب آن پايين تر بوده است.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.