بررسی روش های مؤثر تبلیغات کتاب از منظر کارشناسان رسانه و ارتباطات

محمد سلطانی فر, الهه جابری

چکیده


با توجه به اينكه يكي از مهمترين  مراحل نشر كتاب، مبحث فروش كتاب مي باشد، تبليغات كاب مي تواند يكي از روش هاي كارآمد در فروش كتابهاي ناشران محسوب شود. در اين مقاله سعي داريم تا روش هاي مختلف تبليغات كتاب را از منظر كارشناسان حوزه ي رسانه و نشر بررسي نماييم. هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي مناسب ترين روش تبليغ كتاب مي باشد و به دنبال يافتن پاسخي براي سوال اصلي تحقيق تحت عنوان،  مناسب ترين بخش از كتاب كه ناشر مي تواند در تبليغات از آن بهره گيرد و باعث بيشترين تأثير بر خريد مخاطبان شود كدام است؟ و سوال فرعي شامل زمان مناسب جهت تبليغ كتاب از منظر كارشناسان چه زماني است؟ مي باشد. روش پژوهش از نوع كاربردي بوده و جامعه آماري آن شامل 50 نفر از كارشناسان حوزه ي رسانه و ارتباطات مي باشد كه پرسشنامه هايي را به صورت تصادفي در واحدهاي مختلف توزيع و پس از جمع آوري اطلاعات آنها مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان دهنده ي اين موضوع است كه ناشر با تبليغ عنوان و موضوع كتاب بيشترين تأثير را در مخاطب خواهد داشت.همچنين كارشناسان براين عقيده بودند كه بهترين زمان براي تبليغ كتاب، در حين فرآيند چاپ كتاب است.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.