بررسی تأثیر عوامل محیطی بر ایجاد ضایعات کاغذ در چاپ افست

محسن مرادی, سعید جعفری تیتکانلو, مهسا شیربازو

چکیده


افزايش پديده بيابان زايي در كشور به دليل قطع درختان، افزايش روز افزون  قيمت كاغذ و افزايش توليد ضايعات كاغذ ميت واند آينده صنعت چاپ را به خطر بيندازد و باعث تعطيلي چاپخانه ها و ساير صنايع وابسته يكي پس از ديگري شود، لذا اين تحقيق به دنبال بررسي عوامل محيطي بر ايجاد ضايعات كاغذ در چاپ افست است. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي و پيمايشي است كه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، به جمع آوري اطلاعات و داده ها پرداخته است. از آنجايي كه برون داده هاي آن در سياستگذاري هاي آينده صنعت چاپ مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، تحقيق حاضر از نوع كاربردي بوده است. قلمرو مكاني و جامعه مورد مطالعه تحقيق شامل 63 نفر از مديران و كارشناسان چاپخانه هاي افست شهر شيراز بوده و قلمرو زماني تحقيق نيز سالهاي 1391-1392 مي باشد. به منظور تجزيه  و تحليل اطلاعات و داده ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار Excel spss استفاده گرديده است.

نتايج نشان داد كه مقدار سطح معني داري عوامل محيطي بر ايجاد ضايعات 05/0≥P-value است بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95 درصد مي توان گفت كه عوامل محيطي بر ايجاد ضايعات كاغذ تأثير مثبت و معني داري مي گذارد، به عبارت ديگر اين عامل بر ايجاد ضايعات كاغذ در چاپ افست تأثير مي گذارد.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.