بررسی تأثیر عوامل شکلی ابررسانه هایی از جمله (صوت- تصویر و گرافیک) در تولید کتاب الکترونیکی از دیدگاه ناشران الکترونیک در ایران

ملیحه آذرمی, مستوره عزت زاده, محمد سلطانی فر

چکیده


مقاله حاضر با عنوان بررسي تاثير عوامل شكلي ابررسانه هايي از جمله (صوت- تصوير و گرافيك) در توليد كتب الكترونيك از ديدگاه ناشران الكترونيك در ايران انجام شده است. اين تحقيق در سال 1392 در ميان ناشران الكترونيك حاضر در نمايشگاه كتاب سال در تهران كه آمار آنها براساس كميته ناشران الكترونيك وزارت ارشاد و آمار رسمي نمايشگاه كتاب تهران در سال مذكور 60 ناشر بودند صورت گرفت. به جهت كوچك بودن جامعه آماري، نمونه آماري با جامعه منطبق شدند. تئوري حاكم بر پژوهش نظريه ابر متن تئودور اچ نلسون مي باشد. هدف اصلي پژوهش بررسي و اولويت بندي تاثير عوامل شكلي (صوت، تصوير و گرافيك) در توليد كتب الكترونيك بود اين پژوهش از حيث هدف: كاربردي و روش پژوهش؛ پيمايشي است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مي باشد كه روايي آن با اخذ نظر خبرگان حوزه (ناشران الكترونيك) انجام گرفته و به منظور تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است پايايي جهت عوامل صوتي با 781/0 و براي عامل تصوير و گرافيك با 743/0 مورد تاييد بوده. نتايج حاصله از پژوهش نشان داد كه از منظر ناشران الكترونيك، صوت و تصوير به ميزان بالايي در توليد كتب الكترونيك موثر مي باشند.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.