بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیک B2B در بین شرکت های صادر کننده ایرانی در صنعت چاپ

مهدی تقوایی, مصطفی ازقندی, ابوالفضل معماری نیا

چکیده


با توجه به اهميت موضوع جهاني شدن و فرايند تغيير، گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات و استفاده از تجارب الكترونيك B2B توسط شركت هاي چاپي در سراسر جهان بعنوان روش انجام كسب و كار، تحقيق حاضر جهت بررسي عوامل موثر بر پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيك B2B در بين شركتهاي صادر كننده نمونه ايراني در صنعت چاپ بمنظور تركيب بهينه اين عوامل و ايجاد تفكري كاربردي از تجارب الكترونيك شركت با شركت (B2B) انجام گرديده است.

جامعه آماري مورد مطالعه شامل 300 مورد از شركت هاي چاپي صادر كننده ايراني مي باشد و نمونه مورد مطالعه 101 مورد از بين همين شركت ها براساس فرمول كوكران تعيين گرديده است.

تحقيق از نظر قلمرو مكاني، تحقيقات به صورت ميداني بوده و همچنين از طريق اينترنتي و كتابخانه اي هم بهره كافي برده شده است. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت توصيفي- پيمايشي است؛‌از طرفي چون رابطه بين ا فزايش پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي B2B بعنوان متغيري وابسته با متغيرهاي مستقل،‌عوامل موثر بر تجارت الكترونيكي مي پردازد، از نوع همبستگي است. از طرفي زمان تحقيق به صورت مقطعي در بازه زماني آبان ماه تا دي ماه 1391 بوده و جمع آوري داده هاي مورد نياز تحقيق از طريق پرسشنامه (شامل13 سوال با پاسخ هايي براساس طيف ليكرت) و توزيع آن در بين شركت هاي صادر كننده ايراني در زمينه چاپ انجام گرفته است. همچنين از آزمون رگرسيون  براي بررسي ميزان تأثير هر يك از عوامل مؤثر بر پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي شركت با شركت استفاده شده است.

نتايج بدست آمده از آزمون فرضيات اين پژوهش نشان داد كه از ديدگاه شركت هاي چاپي صادركننده، عامل ساختار سازماني به عنوان يك عامل اصلي و تأثيرگذار بر پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي B2B در بين شركت هاي چاپي محسوب مي شود. ساير عوامل به ترتيب عوامل زمينه اي،‌ويژگي نوآوري، عوامل ارتباطي بر پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيك B2B در بين شركت هاي صادر كننده در زمينه چاپ تأثيرگذار خواهند بود.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.