ارزیابی رابط کاربر وب‌سایت‌های ناشران دانشگاهی ایران با تأکید بر شاخص‌های تجارت الکترونیکی مدل B2C

ایرج رداد, کریم کریمی

چکیده


 

هدف این پژوهش، بررسی و ارزشیابی "رابط کاربر وب‌سایت ناشران دانشگاهی کشور" بر اساس سه شاخص اصلی در مدل B2C تجارت الکترونیکی شامل جاذبه ظاهری، تقویت ساختار و تداوم است که از نوع پیمایشی بوده و به شیوه "ارزیابی مکاشفه‌ای" انجام پذیرفته است. جامعه آماری مورد بررسی را رابط کاربری 90 وب‌سایت ناشران دانشگاهی تشکیل می‌دهند و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی محقق ساخته‌ای است که بر مبنای شاخص‌های تجارت الکترونیکی مدل B2C و با الهام از مدل و مؤلفه‌های ارزیابی رابط کاربری نیلسن (1993)[1] در سه بخش "معیارها و مؤلفه‌های جاذبه ظاهری، تقویت ساختار و تداوم (اعتماد)" تهیه شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد علیرغم تأیید فرضیه‌های تأثیر شاخص‌های جاذبه ظاهری، تقویت ساختار و تداوم (اعتماد) در رابط کاربر وب‌سایت ناشران بر کشش و ترغیب و مراجعه مجدد مخاطبین (در قالب پیوندهای دریافتی از سایر سایت‌ها و تعداد مراجعین (ترافیک) وب‌سایت)، تعداد محدودی از وب‌سایت‌های جامعه آماری، در استفاده از این ویژگی‌ها، موفق عمل کرده‌اند؛ به‌طوری‌که میانگین اکثر وب‌سایت‌های مورد بررسی در بسیاری از مؤلفه‌های مربوطه از حد متوسط پایین‌تر و در حد نسبتاً ضعیف بوده است.

 

واژگان کلیدی:

رابط کاربر، وب‌سایت، ناشران دانشگاهی، تجارت الکترونیکی

تمام متن:

PDF

مراجع


- خداداد حسینی، سیدحمید؛ شیر خدایی، میثم و کردنائیج، اسدالله. (1388). عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیکی (مدل B2C). فصلنامه مدرس علوم انسانی 13 (2). 93- 118.

- زره‌ساز، محمد و فتاحی، رحمت‌الله. (1385). ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی. فصلنامه کتاب. (66). 251-268.

- صدیقی، پریسا. (1387). ارزیابی عوامل موفقیت وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک در ایران (مطالعه موردی فروشگاه‌های اینترنتی کتاب). (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه مازندران.

- قاسمی، مینا. (1389). بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه پیام نور. تهران.

- میری، اعظم‌السادات. (1386). شاخص‌های تجارت الکترونیکی: مطالعه موردی ایران. ارائه شده در همایش ملی تجارت الکترونیکی. 3 و 4 آذرماه. تهران.

- نقشینه، وحید. (1386، 10 و 17 تیر). مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک. روزنامه ایران. ص. 16. بازیابی شده از:

http://www. iran-newspaper. com/

- یمین فیروز، موسی. (1382). ویژگی‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده رابط کاربر در وب‌سایت‌ها. فصلنامه کتاب. 14 (4). 159-168.

- Campbell D.E, J.D. Wells, and J.S. Valacich. (2009). “Diagnosing and Managing Online Business-to-Consumer (B2C) Relationships: Toward an eCommerce B2C Relationship Stage Theory,” AIS Transactions on Human-Computer Interaction, 1)4(, pp. 108-132.

- Hui‐Ming Kuo, Sheue‐Ling Hwang, Eric Min‐Yang Wang. (2004). "Evaluation research of information and supporting interface in electronic commerce web sites", Industrial Management & Data Systems 104 (9), pp.712 – 721

- Kiang,M. Y. & Chi, R. T. (2001). A Framework For Analyzing The Potential Benefits Of Internet Marketing. Journal Of Electronic Commerce Research,4,pp. 157-163.

- Lin, Hsiu-Fen. (2010). The Impact of Website Quality Dimensions on Customer Satisfaction in the B2C E-commerce Context. Total Quality Management & Business Excellence 18(4), 363-378

- Nielsen, J. (1993). Nielsen's Heuristic Evaluation. Retrieved from: http://www. nngroup. com/articles/author/jakob-nielsen/.

- Wells, John D. Veena Parboteeah dan Joseph S. Valacich. (2011). Online Impulse Buying: Understanding the Interplay between Consumer Impulsiveness and Website Quality, Journal of the Association for Information Systems 12 (1), pp.32-56, January 2011.

- Wen, H. Joseph; et al. (2001). E-Commerce Web sites design: Strategies and Models. Information & Management & Computer Security,Volume 9, No. 1.

- YU, Li-chuan; Lin, Tsumg-yuan. (2002). what should we consider for user interface design. [oniline]. Retrieved from: http://www. sign/interface/resource. htmel/


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.