شناسایی عوامل موثر در انتخاب فناوري چاپ بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

هومان پرهمت, محسن مرادی, سعید جعفری

چکیده


چکیده
در این تحقیق تلاش شده است تا براي بهبود وضع فعلی صنعت چاپ بهترین فناوري ها در این صنعت
شناسایی شوند. در این راستا، مؤلفه ها و زیر مؤلفه هاي مؤثر بر انتخاب فناوري چاپ در این صنعت،
شناسایی شده، مورد ارزیابی قرار گرفته و اهمیت هر کدام از مؤلفه ها و زیر مؤلفه ها تعیین شده است.
این تحقیق یک پژوهش کاربردي است، براي تعیین معیارها و زیر معیارها، از یک الگوي انتخاب
فناوري استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با مشارکت
خبرگان، و در قالب پرسشنامه مقایسات زوجی، وزن هر کدام از معیارها و زیر معیارها تعیین شد. در این
تحقیق به طور کلی سه معیار، دوازده زیر معیار و چهار گزینه مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت پس
از تعیین وزن این عناصر معیار فنی، زیر معیار بازگشت سرمایه بیشترین وزن ها را به خود تخصیص
دادند. در نهایت نرخ ناسازگاري کلی براي تمامی جداول تکمیل شده توسط خبرگان، و نیز نرخ
 ناسازگاري کلی براي هر جدول محاسبه گردید. نرخ ناسازگاري کل کمتر از 0/1 بدست آمد که قابل
قبول است. روایی پرسشنامه هاي مذکور از طریق روش اعتبار محتوا با تایید خبرگان و اساتید در
این حوضه تایید می شود. پایایی پرسشنامه ها نیز، بر همسانی درونی پرسشنامه و سازگاري پاسخ هاي
افراد با همه عناصر پرسشنامه تأکید دارد.
واژگان کلیدي:
فناوري، چاپ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،عوامل موثر.


مراجع


۱.تست

۲.تست۲


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.