شناسایی عوامل موثر در انتخاب فناوري چاپ بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

هومان پرهمت, محسن مرادی, سعید جعفری

چکیده


در این تحقیق تلاش شده است تا براي بهبود وضع فعلی صنعت چاپ بهترین فناوري ها در این صنعت شناسایی شوند. در این راستا، مؤلفه ها و زیر مؤلفه هاي مؤثر بر انتخاب فناوري چاپ در این صنعت، شناسایی شده، مورد ارزیابی قرار گرفته و اهمیت هر کدام از مؤلفه ها و زیر مؤلفه ها تعیین شده است. این تحقیق یک پژوهش کاربردي است، براي تعیین معیارها و زیر معیارها، از یک الگوي انتخاب فناوري استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با مشارکت خبرگان، و در قالب پرسشنامه مقایسات زوجی، وزن هر کدام از معیارها و زیر معیارها، تعیین شد. در این تحقیق به طور کلی سه معیار، دوازده زیر معیار و چهار گزینه مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت پس از تعیین وزن این عناصر معیار فنی، زیر معیار بازگشت سرمایه بیشترین وزن ها را به خود تخصیص دادند. در نهایت نرخ ناسازگاري کلی براي تمامی جداول تکمیل شده توسط خبرگان، و نیز نرخ ناسازگاري کلی براي هر جدول محاسبه گردید. نرخ ناسازگاري کل کمتر از 1/0 بدست آمد که قابل قبول است. روایی پرسشنامه هاي مذکور از طریق روش اعتبار محتوا با تایید خبرگان و اساتید در این حوضه تایید می شود. پایایی پرسشنامه ها نیز، بر همسانی درونی پرسشنامه و سازگاري پاسخ هاي افراد با همه عناصر پرسشنامه تأکید دارد.


تمام متن:

PDF

مراجع


- آسیان، سبحان و همکاران( 1387 ). ارزیابی برنامه ریزي استراتژیک در شرکت هاي تولیدي با استفاده از AHP

فازي. مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، (شماره 7)،ص- 20 1

- انصاري، منوچهر؛ زارع، علی. ( 1388 ). تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژي: خط تولید بدنه ي ایران خودرو. پژوهشنامه ي مدیریت اجرایی، سال نهم،) شماره ي 1)(پیاپی33) 33، ص 57-37.

-اخروي، امیر حسین. ( 1389 ). شناسایی و ارزیابی مؤلفه هاي مؤثر بر کیفیت، بر مبناي معیارهاي TQM و تعیین اولویت هاي آنها با استفاده از AHPگروهی- فازي. گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد.

- اخیان، اسدالله. ( 1389 ). تکنولوژي چاپ، انتشارات اسراء، قم.

- بابایی، رضا؛ محمد، همتی. ( 1389 ). اولویت بندي عوامل موثر در ارزیابی و انتخاب فن آوري اطلاعات با رويکردي جدید. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران، ص 7-. 1

- بن، دیوید. ( 1388 ). راهنماي جدید چاپ و گرافیک، مترجم: حمید لباف، فرهنگسراي میردشت، تهران.

- خداوردي، ندرآبادي. ( 1389 ). به کار گیري تکنیک AHP جهت انتخاب مناسب ترین سیستم RFIDجهت پیاده سازی در زنجیره تأمین شرکت ماشین سازي اراك. گروه مدریت، دانشگاه فردوسی مشهد.

- سالاري ، نسیبه و همکاران. ( 1390 ). تعیین و اولویت بندي عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارك هاي علم و فناوري. فصلنامه تخصصی پارك ها و مراکز رشد، (شماره 27 )،ص .3 -10

- صمدي، منصور؛ فاخر، اسلام. ( 1388 ). برنامه ریزي استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراتژي مناسب با استفاده از تکنیک AHP.ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، )شماره 35 )،ص .1- 5

- طلایی پور، محمد و همکاران. ( 1388 ). تاثیر ویژگی هاي کاغذ و مرکب بر خواص نوري کاغذهاي بسته بندي.فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، ص .2

- ظریف، علی. ( 1391 ). فناوري چاپ، شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسی ایران، چاپ دوم.

- مهدي زاده، محمود و همکاران. ( 2001 ). شناسایی عوامل موثر بر انتقال فناوري، فصلنامه تخصصی پارك ها و

مراکز رشد، )شماره 25 )،ص .3-10

- مارزلف. ( 2001 ) .عنوان کتابهاي مصور چاپ سنگی در ایران. لایدن بستن کن، انتشارات بریل.

- نگهبان بنابی، طیبه؛ انصاري، علی. ( 1390 ). نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درباره مطالعه درمحیط هاي چاپی و دیجیتالی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی.

- Chink .S ,Punk.F , Xuy. & Chanj .S.F.(2002), An AHP based Stody of Critical

factors for TQmimplemet ation in shanghai manufacturing in dus

tries.Technovation,No,22,707-715.

- Shehabuddeen, David Probert and R. P. 2006. for Technology Management,

Institute for Manufacturing, University of Cambridge, Mill Lane, Cambridge CB2

RX England, UK.l pp. 324–33


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.