سازمان یادگیرنده و تحقق یادگیري سازمانی در حوزه کتاب و نشر

سید مرتضی غیور باغبانی, امید بهبودي, احمد ناطق گلستان

چکیده


سازمان هاي یادگیرنده، پدیدههایی هستند که با شروع دهه 90 میلادي و به دلیل تغییر و تحول در محیط هاي سازمانی مطرح شدند. با توجه به پیچیدهتر شدن محیط و تاثیرات عوامل گوناگون اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فنی، علمی و تکنولوژیک بر سازمانها، باید همه موسسات و نهادها داراي اطلاعات و دانش لازم براي پاسخگویی به تغییرات محیطی باشند. لذا با وجود این پیچیدگی ها، رقابتی شدن سازمان ها، دانش محور شدن نهادها و به طور کلی ورود به فضاي نوین کسب و کار جهانی، تنها سازمان هاي یادگیرنده باقی خواهند ماند. در این پژوهش با استفاده از مدل 5 مولفهاي یادگیري سازمانی پیتر سنگه که عبارتند از مهارت فردي، مدل هاي ذهنی، بصیرت مشترك، تفکر سیستمی و یادگیري تیمی، زیر مولفه هایی براي هریک از مولفه ها، به طراحی پرسش نامهاي با روایی و پایایی بالا پرداخته شد تا میزان یادگیرنده بودن کتابخانه آستان قدس رضوي با استفاده از روش تحقیق میدانی و کتابخانهاي بررسی گردد. پس از نمونه گیري تصادفی از جامعه مدیران، مسئولان، سرپرستان و کارشناسان سازمان و جمع آوري نظرات آنان و در نهایت با استفاده از آزمون هاي مقایسه میانگین هاي وابسته در نرم افزار spss ، فرضیات پژوهش که بر اساس 5 مولفه سازمان یادگیرنده مدل سنگه طراحی شده بود، مورد تایید قرار گرفت و چنین نتیجه گیري شد که سازمان مورد مطالعه داراي ویژگیهاي سازمان یادگیرنده می باشد.

 


تمام متن:

PDF

مراجع


- چارلز، هندي. ( 1380 ). خدایان مدیریت، مترجم: کهزاد آذرهوش، نشر فرا، تهران.

- الوانی، مهدي. ( 1377 ). سازمانهاي کمیاب امروزي، سازمانهاي یادگیرنده و دانش آفرین. مجله مدیریت دولتی، (شماره 26 و 27 )،صص.10- 1

- بور بور، عطیه. ( 1385 ). مقایسه دبیرستان هاي دولتی و غیرانتفاعی منطقه 3 شهرتهران به لحاظ

برخورداري از ویژگیهاي سازمانهاي یادگیرنده. پایان نامه کاشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

. - بهرام زاده، حسینعلی. ( 1379 ). یادگیري سازمان و تفکر سیستمی. نشریه مدیریت، )شماره (44 ، صص40- 30.

- پیرن، مایل؛ ردریک، گر؛ مالرونی، گرس. ( 1381 ). سازمانهاي یادگیرنده در عمل، مترجم: ابوالفتح لامعی، دانشگاه

علوم پزشکی و خدمات درمانی، ارومیه.

- تقی لو، حمید. ( 1385 ). سازمان هاي دولتی یادگیرنده در ایران و عوامل فرهنگی مؤثر بر سازمانهاي

یادگیرنده، )پایان نامه کارشناسی ارشد).دانشگاه علامه طباطبایی.

- خاکی، غلامرضا. ( 1382 ). روش تحقیق با رویکردي به پایان نامه نویسی، نشر بازتاب، تهران.

- دلاور، علی. ( 1382 ). مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، تهران.

- - رهنورد، فرج اله. ( 1378 ). یادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده. تهران. نشریه مدیریت دولتی، )شماره 43 )، صص 39-19.

- سنگه، پیتر.ام. ( 1990 ). پنجمین فرمان، خلق سازمان هاي یادگیرنده، مترجم: کمال هدایت و محمد روشن،

سازمان مدیریت صنعتی، تهران.

- سیدنقوي، میرعلی. ( 1377 ). بررسی تجربه مدیران شرکت هاي دولتی و خصوصی در ارتباط با سازمان

هاي یاگیرنده، )پایان نامه کارشناسی ارشد).دانشگاه علامه طباطبایی.

- شفاعی، رضا. ( 1380 ). موانع ایجاد سازمانهاي یادگیرنده در ایران، تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی.

- قهرمانی، محمد. ( 1380 ). سازمان یادگیرنده، برآیند نیم قرن تحولات انسانی. فصلنامه مدیریت و توسعه،

صص9 -.89

- مارکوارت، مایکل. ( 1385 ). ایجاد سازمان یادگیرنده، مترجم:محمدرضا زالی، دانشگاه تهران مرکز کارآفرینی

تهران.

- میرقاسمی، سیدرضا. ( 1385 ). ارزشیابی عملکرد مجتمع آموزشی مفید به عنوان سازمان یادگیرند،

(پایان نامه کارشناسی ارشد.( دانشگاه علامه طباطبایی.

- محمدسمسار، فهیمه. ( 1391 ). صنعت نشر و اقتصاد نشر دیجیتال. فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، )شماره هفتم )،

صص- 69 52

- نجف بیگی، رضا. ( 1376 ). سازمان یادگیرنده، نگرشی جدید در مدیریت. فصلنامه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد

اسلامی، ) شماره( 33 ،صص 20-.25

- هومن، حیدرعلی. ( 1379 ). استنباط آماري در پژوهش رفتاري، نشرپارسا، تهران.

- Mavin, S and MInocha, S. (2006). "We Will Teach You the Willnever Learn to

Dance.The Learning Organization, Vol.B No4, pp398-412.

- Seng, P.M. (1990). The Leaders New Work: Building Learning Organization. Sloan

Management Review, Vol32, pp7-23.

-Wick, W.C., & Leon, L, S. (1995). From Idea to Action: Creation a Learning


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.