ارزیابی چاپخانه هاي آستان قدس رضوي با استفاده از مدل کارت امتیازي متوازن

محسن مرادي, سید مرتضی غیور باغبانی, امید بهبودي, جلیل مرادي مقدم

چکیده


کارت امتیازي متوازن از نوآوري هاي اخیر مدیریتی است که سازمان را از چهار دیدگاه عمده مدیریتی مورد ارزیابی قرار می دهد و هدف آن فراهم کردن دید جامعی از کسب و کار براي مدیران عالی است.این مقاله به دنبال ارزیابی عملکرد چاپخانه هاي آستان قدس رضوي با استفاده از کارت امتیازي متوازن است. سوال اصلی تحقیق آن است که آیا عملکرد در چاپخانه هاي آستان قدس رضوي مناسب است؟ روش تحقیق از نوع توصیفی است که به لحاظ ماهیت کاربردي و به لحاظ روش پیمایشی است.جامعه آماري این تحقیق مدیران و کارشناسان چاپخانه هاي آستان قدس رضوي است که در مجموع 80 نفر می باشد؛ لذا براي جمع آوري داده ها تمام افراد جامعه، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن از طریق روایی صوري و پایایی آن با محاسبه آلفاي کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون تی استفاده شده است. یافته هاي پژوهش نشان می دهد که عملکرد در چاپخانه هاي آستان قدس رضوي از منظرهاي مالی، مشتري، فرآیند داخلی و رشد و یادگیري در حد مطلوب است.


تمام متن:

PDF

مراجع


- احمدوند، علی محمد؛ تربتی، امیر؛ پوررضا، ناصر؛ نادري، مهدي؛ فیروزشاهی، محسن. ( 1391 ). مدل تلفیقی کارت امتیازي متوازن و تعالی به منظور بهبود عملکرد. فصلنامه راهبردهاي آموزش، )شماره اول( ،صص.51 - 58

- آذر، عادل؛ زارعی محمودآبادي، محمد؛ انواررستمی، علی اصغر. ( 1390 ). ارزیابی عملکرد متوازن با تاکید بر شاخصهاي BSC )مورد مطالعه: شرکتهاي کاشی و سرامیک استان یزد).مجله تحقیق در عملیات و کاربردهاي آن، سال نهم، )شماره اول(،

صص .63-79

- خاکی، غلامرضا. ( 1378 ). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب، تهران، چاپ سوم.

- دانشفرد، کرم ا...؛ وحدانی، کاوه؛ آغاز، عسل. ( 1389 ). بررسی نقش پیاده سازي کارت امتیازي متوازن در بهبود عملکرد سازمان.فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشی، سال چهارم، )شماره دوم)، صص 72 .55 -

- زنده دل، بابک. ( 1386 ). همسوي استراتژیک، ایجاد هم افزایی با کارت ارزیابی متوازن، نشر آسیا.

- ساجدي نژاد، احسان. ( 1389 )، سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از کارت امتیازي متوازن، مورد

کاوي مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .(پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)، دانشگاه تربیت مدرس.

- فقهی فرهمند، ناصر. ( 1388 ). بررسی وضعیت عوامل کلیدي عملکرد سازمان هاي خدماتی با روش امتیازي متوازن. فصلنامه

مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاداسلامی،4 (10 )، صص- 57 . 67

- موتمنی، علی رضا؛ فتاحی، وحید. ( 1391 ). ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازي

متوازن و تکنیک هاي MADM فازي . پژوهشنامه بیمه، (3) 27 ،صص .69 - 51

- نبی زاده کیوي، سهیلا؛ مؤمنی، عصمت؛ خانی پور، رضا؛ ملکی، رضا. ( 1391 ). ارزیابی عملکرد اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران براساس مدل کارت امتیازي متوازن ( BSC ) فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطلاعات ، ( 96) ، 6صص.23

- Arban, A and L, Buglino (2003) “A multimentional performance model for

consolidating balanced scorecards”Journal: advances in engineering software, Vol

, pp: 339-349.

- Kaplan R.S. and Norton D.P.(1996a)." Translating strategy into action – the

Balanced Scorecard". Harvard Business School Press, Boston.

- Kaplan R.S. and Norton D.P.(1996b). "Using the Balanced Scorecard as a strategic

management system". Journal:Harvard Business Review.

- Kaplan R.S. and Norton, D.P.(2004)."Strategy Maps: Converting Intangible Assets

into Tangible Outcomes". Harvard Business School Press.

- Milis, K and R. Mercken (2004) “The use of the balanced scorecard for the

evaluation of formation and communication technology projects”, Vol 22, pp:87-97.

- Papp, Raymond.(1999) “Business-IT alignment: productivity paradox payoff?”,

Journal:Industrial Management &Data systems, 99/8: 367-373.

- Propper, C & W, Deborah, (2003) "The Use and Usefulness of Performance

Measures in the Public Sector," The Centre for Market and Public Organisation

/073, Department of Economics, University of Bristol, UK.

- Wong-On-Wing B., Lan Guo, Wei Li., Dan Yang.(2007)."Reducing conflict in

balanced scorecard evaluations". Journal:Accounting,Organizations and Society


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.