بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت نشر کتاب در استان کهگیلویه و بویراحمد از دیدگاه ناشران و کتابفروشان (1380-1390)

ایرج رداد, عصمت ملکوتی نسب

چکیده


هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر وضعیت نشر در استان کهگیلویه و بویراحمد طی سالهاي 1390-1380 از دیدگاه ناشران و کتابفروشان است. این پژوهش کاربردي از نوع پیمایشی توصیفی است. جامعه مورد مطالعه تعداد 3 ناشر و 36 کتابفروشی بودهاند که دست کم 30 درصد از حجم کارشان را کتاب تشکیل میدهد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه جداگانه براي ناشران و کتابفروشان است. به شیوه توصیفی تجزیه و تحلیل شده اند. در راستاي داده ها به کمک نرم افزارهاي  Excelو SPSS پاسخ به پرسشهاي اساسی پژوهش، نتایج بدست آمده، نشانگر تعداد تقریبی 127 عنوان کتاب منتشر شده در موضوعات مختلف و شمارگان تقریبی 480000 جلدي طی سالهاي مورد بررسی است.بالاترین عناوین منتشر شده متعلق به حوزه تاریخ و جغرافیا (33 / 85) درصدو پس از آن ادبیات( 27/55 درصد ) است. رضایت ناشران و کتابفروشان از حرفه شان متوسط (با میانگین 27 /3)  است.تاثیراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر روند کاري نشر استان، از دیدگاه ناشران و کتابفروشان، از همه نهادها و سازمانها بیشتر است. از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر نشر از دیدگاه ناشران و کتاب-فروشان، عدم حمایت دولت ازعوامل نشر و توزیع کتاب، برداشتن یارانههاي مربوط به کاغذ و کتاب،عدم آموزش و تخصص کافی ناشران و کتابفروشان و سایر دست اندرکاران، عدم وجود فرهنگ مطالعه و نارسائی نظام آموزشی و پرورشی و نظام تک متنی در دورههاي آن میباشد.

واژگان کلیدي:

کتاب -نشر- ناشران -کتاب فروشان -استان کهگیلویه و بویر احمد.


تمام متن:

PDF

مراجع


- اوصیاء، فاطمه بیگم ؛ بنی اقبال، ناهید. ( 1384 ). بررسی وضعیت نشر و توزیع کتاب در استان مازندران طی

سال هاي . (1382- 78)کتاب ماه کلیات، )شماره 98 )،ص 70 .

- آذرنگ، عبدالحسین. ( 1389 ). نشر و انقلابی در راه، مؤسسه فرهنگی هنري جهان کتاب، تهران.

- باب الحوائجی، فهیمه. ( 1381 ). آشنایی با مبانی چاپ و نشر، تکوك زرین، تهران.

- باب الحوائجی، فهیمه؛ مطلبی، داریوش؛ حریري، نجلا؛ مومنی، فرشاد.( 1390 ).تحلیل آماري سیر تحول و زمینه هاي نشر کتاب ایران میان سال های .(1378-1358) پژوهشنامه کتابداري و اطلاع رسانی،1 (2)، صص264 -241.

- سرامی، نیایش.( 1390 ).صنعت چاپ و نشر ایران بومی نیست. بازیابی شده از:

www.iketab.com/index.php?module=SMMPBPages&SMMOp

- شربتیان، محمد حسن. ( 1385 ). تأملی بر ضرورت مبانی توسعه فرهنگی و اهمیت آن در جامعه ایران. بازیابی شده

از:

http://anthropology.ir/node/817

- شمس،اشرف؛ مطلبی، داریوش. ( 1389 ). بررسی وضعیت نشر کتاب در استان قم بین سال هاي 1377 تا 1386 کتاب ماه کلیات (شماره157 )، ص.58

- علیا دونیقی، بابک.( 1382 ). بررسی وضعیت نشر در استان آذربایجان شرقی. (پایان نامه کارشناسی

ارشد( ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

- علی بابایی درمنی،آذر. ( 1386 ). وضعیت نشر استان مرکزي پس ازانقلاب اسلامی. کتاب ماه کلیات، )شماره

. (108 ص 27

- مولوي،فرشته. (آبان (1368 .وضعیت کلی نشر ایران، کیهان فرهنگی.

-میرحسینی،زهره؛ مفتخرینظري پور،طاهره. ( 1387 ). بررسی مشکلات ناشران استان تهران طی سال هاي

-1376. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداري و اطلاع رسانی و فناوري اطلاعات)1، (2)صص 59-45 .

- Boyarz, Cemil.(2006). Book publishing in Turkey: problems and prospects in the

context of industrialization. (M.S. thesis). Availabel on: www.francelivre.org

- Grigoriev,Vladimir; Adjoubei,Svetlana (2009). Survey of Book Publishing in

russia . Publishing research Quartery, 25 (1). Availabele on :

http://connection.ebscohost.com//

- How,Rex (2010). An overview of Taiwan’s book Publishing industry . Publishing

research Quarterly, 26(3). Available on: http://link.springer.com//

- Xiaomei, Chen(2010). The turning point for cheinese book Publishing industry .

Publishing research Quarterly, 27 (1). Available on: http://link.springer.com//


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.