بررسی تأثیر پیاده سازي سیستم هاي اطلاعاتی اینترنت به چاپ بر عملکرد بازاریابی از دیدگاه کارشناسان صنعت چاپ ایران

آرش نیکدست, مرتضی رجوعی, علیرضا مقدسی

چکیده


این پژوهش با هدف بررسی تأثیر پیاده سازي نرم افزارهاي اینترنت به چاپ بر عملکرد بازاریابی در صنعت چاپ کشور و ارائه راهکارهایی جهت اجرایی شدن آن در مجتمع هاي چاپی انجام شده است که به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته به گردآوري داده ها پرداخته، به همین دلیل از نوع پژوهش هاي توصیفی – همبستگی و از نظر هدف نیز کاربردي است. جامعه آماري پژوهش شامل کارشناسان شرکت هاي فعال در صنعت چاپ است که به روش نمونه گیري طبقه اي تصادفی انتخاب شده اند. با استفاده از مدل نرم افزار اینترنت به چاپ هایفلکس و مدل هولی و کانو، شاخص ها و متغیرهاي مربوط به سیستم هاي اطلاعاتی اینترنت به چاپ و عملکرد بازاریابی استخراج و دسته بندي شده است که شامل 3 متغیر مستقل و 5 متغیر وابسته می باشد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه از دو روش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند که در روش آمار توصیفی از شاخص فراوانی، درصد و نمودارها استفاده شده است و در سطح استنباطی، جهت آزمون فرضیه ها، روش مدلیابی معادلات ساختاري بکار گرفته شده است که نرم افزارهاي مورد استفاده در این پژوهش، اس پی اس اس 18 و اسمارت پی ال اس بوده اند. آزمون فرضیههاي پژوهش نشان داد که پیادهسازي سیستمهاي اطلاعاتی اینترنت به چاپ بر عملکرد بازاریابی شرکتهاي چاپی از نظر کارشناسان صنعت چاپ ایران تأثیر دارد.

واژگان کلیدي:

سیستم هاي اطلاعاتی اینترنت به چاپ، اتوماسیون و گردش کاري دیجیتال، تجارت الکترونیک، سیستم اطلاعات مدیریت، عملکرد بازاریابی، صنعت چاپ ایران.


تمام متن:

PDF

مراجع


- ابراهیمی، عبدالحمید. ( 1390 ) . مدیریت بازاریابی جهانی، انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی، تهران.

- ثقفی، علی ؛ آقایی، محمدعلی. ( 1379 ) : رفتار سود حسابداري، بررسی هاي حسابداري و حسابرسی .صص9، .21-5

- حقیقی کفاش، مهدي؛ اکبري، مسعود. ( 1390 ). اولویت بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتریان با استفاده ا ز مدل

. ECSI مجله مدیریت بازاریابی، تهران.

- خالقی زاده، کامبیز؛ زمانی، مجید. ( 1388 ). سیستم هاي اطلاعات مدیریت در صنعت چاپ، منبع تدریس دانشگاه جامع علمی کاربردي و دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( ،تهران.

- دانشنامه آزاد ویکی پدیا، ( 2013 ) قابل دسترس در:.en.wikipedia.org/wiki/web-to-print

- دیواندري، علی؛ سید جوادین، سید رضا؛ نهاوندیان، محمد؛ آقازاده، هاشم. ( 1387 ). بررسی رابطه بین بازارگرایی و

عملکرد بانک هاي تجاري ایران.

- رحیمی یگانه، محمد حسین. ( 1392 ). چالش هاي تجارت الکترونیک B2C در رسانه صنعت چاپ ایران(بررسی موردي بر روي وب به چاپ). (پایان نامه کارشناسی ارشد( ،دانشگاه ولفسبورگ، آلمان.

- رضایی دولت آبادي، حسین ؛ خائف الهی، احمد علی. ( 1384 ). مدلی براي تعیین میزان تأثیر بازارگرایی بر عملکرد

کسب و کار با توجه به قابلیتهاي بازاریابی در صنایع شیمیایی.

- سرمد، زهره ؛ بازرگان، عباس ؛ حجازي، الهه. ( 1393 ). روشهاي تحقیق در علوم رفتاري، نشر آگه، تهران، چاپ بیست و ششم.

- مولایی، محمد علی؛ دهقانی، علی. ( 1390 ). ارزیابی تأثیر هزینه هاي پژوهش و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت

ایران( رویکرد غیر خطی LSTAR ). فصلنامه علمی پژوهشی ( پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي)، 1 (4).

- ولی زاده، امیرحسین.( 1391 ). اینترنت به چاپ، منبع سمینار آموزشی دومین کنفرانس ملی مدیریت کنترل کیفیت در چاپ، تهران.

- هومن، حیدر علی. ( 1388 ). مدل یابی معادلات ساختاري با کاربرد نرم افزار لیزرل، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، دانشگاه تهران.

- Cano Rodriguez C., Carrillat A. F. and Jaramillo F. (2004). “A meta-analysis of

the relationship between market orientation and business performance:

evidence from five continents”, International Journal of Research in

Marketing,Vol. 21, pp. 179–200.

- Farris, Paul., Bendle, N., Pfeifer, Ph. and Reibstein, D. (2006). Marketing

Metrics 50+ Metrics Every Executive Should Master, New Jersey: Wharton

School Publishing, Pearson Education, Inc.

- Gee, R., Coates, G. and Nicholson, M. (2008). "Understanding and profitably

managing customer loyalty", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 26, No. 4,

pp. 359-374.

- Gupta, S. and Zeithaml, V. (2006). Customer Metrics and Their Impact on

Financial Performance Marketing, Science November/December. No 25, pp.

-739.

- Henry, Craig Douglas. (2000). "Customer loyalty a pernicious myth ", New

York, July.

- Hiflex. (2010). Hiflex Web To Print System Description, Germany.

- Available at: www.HPHiflex.com

- Hooley G.E. and Other. (2005). "The performance impact of marketing

resources", Journal of Business Research, 2005.

- Hsieh, Y. and Hungsheng, L. (2011). A Study of the Functionalities and

Workflow for Web-to-Print, China: Department of Graphic Communication Arts,

National Taiwan University of Arts.

- Jamal, A. and Naser, K. (2002). "Customer satisfaction and retail banking: an

assessment of some of the key antecedents of customer satisfaction in retail

banking", International Journal of Bank Marketing, Vol.20, No 4, pp. 146-160.

- Kim, J. and Yang Lee, C. (2008). “The Relationship between R&D and Market

Share: The Schumpeterian Hypothesis Revisited and Implications”, Graduate

School of Management KAIST.

- Kohli, A., Jaworski, B. J. and Kumar, A. (1993). MARKOR: A measure of

market orientation, Journal of Marketing Research, 30 November, pp. 467–477.

- Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J. and Wong, V. (2001). Principles of

marketing, Third Edition, UK: Prentice Hall.

- Lages, L. and Lancestare, A. (2008). The B2B-RELPERF scale and scorecard:

Bringing relationship marketing theory into b2b practice, Industrial Marketing

Management, Vol. 37, No. 6, pp. 686-697.

- Li, Ling-yee. (2011). Marketing metrics' usage: Its predictors and implications

for customer relationship management, Industrial Marketing Management. No.

, pp. 139–148.

- Liu, Changxin. Zhen Liu, Shengwei Yang (2011), A study on Data Flow Model

of Web to Print, China, College of Communication and Art Design, University

of Shanghai for Science and Technology.

- McMullan, R. (2005)."A multiple-item scale for measuring customer loyalty

development", Journal of Service Marketing, Vol. 19, No.7, pp. 470- 481.

- McMullan, R. and Gilmore, A. (2008). "Customer loyalty: an empirical study",

European Journal of Marketing, Vol. 42, No. 9/10, pp. 1084-1094.

- Seggie, a., Cavusgil, b. and Phelan, E. (2007). Measurement of return on

marketing investment: A conceptual framework and the future of marketing

metrics, Industrial Marketing Management, No. 36, pp. 834– 84.

- Sin Leo Y. M., Tse Alan C. B., Heung Vincent C. S. and Yim Frederick H. K.

(2005). “An analysis of the relationship between market orientation and

business performance in the hotel industry”, Hospitality Management,Vol. 24,

pp. 555–577.

- Slater, S.F. and Narver, J.C. (2000). "The positive effect of a market orientation

on business porofitability: a balance replication", Journal of Business Research,

No. 48, 2000.

- Wang, h, & Hong W. (2006). "Managing customer Profitability in a competitive

market by continuous data mining”, Industrial Marketing Management 35, pp.

- 723.

- Available at:

- BrandMaker.com/fileadmin/downloads_EN/Brochuere_web_to_print_2011,12_

EN_WEB.pdf

- Hiflex.(2009). The Benefit of Automation- Hiflex Users in the CIP4 Innovation

Award. Available at: www.HPhiflex.com


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.