بررسی نقش فرم ها و قالب هاي مناسب چاپی بر کاهش هزینه هاي چاپ

صنم آفریگان, آرش نیک دست

چکیده


هزینه هاي چاپ یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در توسعه و پیشرفت صنعت نشر است. با بررسی روش هاي کاهش هزینه میتوان تا حد بسیار زیادي قیمت تولیدات را در این بخش کاهش داد و منجر به افزایش تقاضا براي محصولات این صنعت مهم شد. هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش فرم ها و قالبهاي مناسب چاپی بر کاهش هزینه هاي چاپ است. در این راستا سعی شده تا تأثیر این قالب ها و فرم ها را در تولید کتابهاي دانشگاهی تشریح و به تفکیک درباره ي هر کدام از آن ها توضیحات لازم ارائه گردد. چرا که با وجود قالب هاي فراوانی که براي ایجاد، ذخیره سازي و ویرایش اطلاعات و نیز انتقال آن براي چاپ وجود دارد، تنها تعدادي از آن ها مناسب خروجی هستند و سایر قالبها ممکن است در هنگام ذخیره سازي به فایل، آسیب برساند و یا دچار اشکالاتی در هنگام باز شدن فایل در مرحله پیش از چاپ شود. این تحقیق به روش توصیفی و با مطالعه منابع کتابخانه اي به بررسی نکات مهم در این خصوص پرداخته است. نتایج ارائه شده در خصوص استفاده از قالب ها و فرمه اي مناسب تاثیرات فراوانی در کاهش تولید زایعات کاغذ و هزینه هاي چاپ خواهد داشت.

واژگان کلیدي:

قالب مناسب، PDF ،TIFF، فرم بندي ، قطع هاي کتاب دانشگاهی، کاهش هزینه.


تمام متن:

PDF

مراجع


- افشار مهاجر، کامران. ( 1392 ). پایه و اصول صفحه آرایی، شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسی ایران، تهران.

- تبریزي، شاپور. ( 1391 ). روش هاي چاپ، انتشارات پویانما، تهران.

- حمیدزاده، مهزبه. (١٣٩٣)"(آموزش فرم بندي و لیتوگرافیفصل (1)، نکاتی در طراحی). "ویکی پدیا، سایت مرجع آموزش تکنیک هاي هنري، سوم بهمن ماه . http://www.learnart.ir . 1393

- شباهنگی، جلال. ( 1392 ). مبانی تصویرسازي، فنی و حرفه اي (گروه تحصیلی هنر) (رشته گرافیک)،حسن پور، محسن، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسی ایران، .1392

- عفراوي، بهرام. ( 1392 ). آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند، انتشارات دایره چهاررنگ، تهران، چاپ دوم.

- عالی، رضا. ( 1390 ). خروجی چاپ از نرم افزارهاي گرافیک، انتشارات دایره چهاررنگ، تهران.

- احمدي، مهدي. ( 1390 ). طراحی تا چاپ، نوردان، تهران، چاپ دوم.

- فریزر، بروس؛ کریسف مورفی؛ بانتینگ، فرد. ( 1384 ). مدیریت رنگ در گرافیک کامپیوتري، مترجم:

طاهرشریعت پناهی، شرکت غزال جوان، تهران.

- گرشاسبی، ساناز. ( 1384 ). آشنایی با فرمت هاي مختلف چند رسانه اي. ویکی پدیا، سایت تهران ویلا.

http://www.tehranvila.com -

- فایل گرافیکی EPS چیست؟ و چگونه استفاده می شود ،قسمت پرسش و پاسخ، ویکی پدیا، سایت کلوب.

- http://www.cloob.com

- Johansson, Kaj, Lundberg, Peter, Ryberg, Robert, A Guide to Graphic Print

Production, Second Edition, Wiley Publishing, 2007 .

- http://www.Wiley.com

- Bann, David, The All new print production Hand Book, London, 1986 .

- Hoch, Ernest, Standards of Graphic & Printing paper & envelope size,

Unicode table …, London, 1977 pp .

- Iso 31. Quantities and units. International organization for standardization

(Iso), Geneva, Switzerland. 2010 (14 vollumes), Available in the U.s. from ANSI.

Comprehensive description of Physical quantities, their symbols, and the SI units used

to measure them. Volume 0 covers general principles and rulers for correct use.

- Sutherland, Rick, Karg, Barb, Graphic Designer’s color HANDBOOK

choosing and using color from concept to Final out put, First published in the united

states of American by Rockport publishers, Inc. 33 Commercial street.1991

- www. Rockpub.com


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.